Fundacja Probus
PROJEKTY
Projekt "Mam talent i nie boję się go użyć"

Projekt " Mam talent i nie boję się go użyć" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a miejscem jego realizacji jest Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie. Liderem projektu, który trwa do końca czerwca 2015r. jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS, a partnerem Gmina Bogatynia. W zajęciach uczestniczą uczniowie Szkoły Podstawowej. Prowadzone są zajęcia zarówno dla dzieci uzdolnionych i osiągających dobre wyniki w nauce, jak również dla dzieci mających problemy w nauce. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dodatkowe, takie jak Koła Informatyczne, Koła Dziennikarskie, Koła Szachowe, Koło Przyrodnicze, Koło Sportowe, a także zajęcia wyrównawcze z matematyki. Dla uczestników projektu przewidziano także wyjazdowe wycieczki edukacyjne. Szkoła otrzymała także liczne pomoce dydaktyczne, dzięki którym dzieci uczestniczące w zajęciach będą miały możliwość doskonalenia swoich umiejętności i rozwijania pasji. Założeniem projektu jest wyrównywanie różnic pomiędzy obszarem wiejskim a obszarem miejskim pod względem dostępności do różnych form edukacji dla uczniów, wzrost wiedzy i umiejętności uczniów oraz podniesienie jakości kształcenia."Wiem więcej - mogę więcej"

Projekt "Wiem więcej - mogę więcej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a miejscem jego realizacji jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. PCK w Opolnie Zdroju. Liderem projektu, który rozpoczął się 2 stycznia 2014r. jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS, a partnerem Gmina Bogatynia. Założeniem projektu jest wyrównywanie różnic pomiędzy obszarem wiejskim a obszarem miejskim pod względem dostępności do różnych form edukacji dla uczniów, wzrost wiedzy i umiejętności uczniów oraz podniesienie jakości kształcenia. W ramach projektu prowadzonych jest 7 kół zainteresowań (plastyczno-techniczne, artystyczne, informatyczno- matematyczne, przyrodnicze, sportowe oraz j. niemieckiego), zajęcia wyrównawcze, zajęcia z socjoterapii oraz zajęcia logopedyczne. Dla wszystkich uczniów zostanie zorganizowana również wycieczka edukacyjna do Wrocławia. Szkoła otrzymała także liczne pomoce dydaktyczne, dzięki którym dzieci uczestniczące w zajęciach będą miały możliwość doskonalenia swoich umiejętności i rozwijania pasji. Zajęcia będą prowadzone do końca czerwca 2015r."Akademia Twórczego Rozwoju"

Projekt "Akademia Twórczego Rozwoju" jest realizowany w okresie od 1 lutego 2014r. do 30 czerwca 2014r. przez lidera - Fundację Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS oraz partnera - Fundację Integracji Społecznej ABRAMIS. Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 8 dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących tereny wiejskie Gminy Zgorzelec i Gminy Bogatynia, które uczęszczają do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Radomierzycach. Dzięki uczestnictwu w projekcie dzieci mogą bezpłatnie uczęszczać do przedszkola, mają zapewnione wyżywienie oraz liczne pomoce dydaktyczne. Głównym celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz zmniejszenie różnic w dostępnie do edukacji dzieci w terenów wiejskich."Model Współpracy - standardem działań NGO i JST"

Dnia 2 stycznia 2014r. Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS wraz z partnerami: Fundacją Integracji Społecznej ABRAMIS oraz Powiatem Zgorzeleckim rozpoczęła realizację projektu "Model współpracy - standardem działań NGO i JST" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany na terenie powiatu zgorzeleckiego. Jego celem jest przede wszystkim zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy w co najmniej 40 organizacjach z terenu powiatu zgorzeleckiego w zakresie współpracy międzysektorowej z przedstawicielami JST i jednostek organizacyjnych wszystkich gmina z terenu powiatu zgorzeleckiego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

 • szkolenia wyjazdowe, w których uczestniczą organizacje pozarządowe oraz pracownicy instytucji publicznych;
 • opracowanie i wdrożenie Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy;
 • opracowanie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020;
 • doradztwo prawne, księgowe;
oraz prowadzona jest kampania informacyjno-promocyjna. Realizacja projektu zakończy się z dniem 30 kwietnia 2015r."Biegi na orientację - doskonały sposób na sport i rekreację"

Zapraszamy osoby w różnym wieku do korzystania z ogólnodostępnych tras biegowych utworzonych w obrębie miejscowości Spytków oraz Łagów w Gminie Zgorzelec.
Bieg na orientację polega na pokonaniu zaznaczonej na mapie trasy w jak najkrótszym czasie.
Trasę, którą trzeba pokonać wyznaczają w terenie punkty kontrolne. Punkty kontrolne to kółka połączone ze sobą ciągłymi liniami. Miejsce, z którego zawodnik startuje, oznaczone jest na mapie trójkątem, natomiast meta to kółko podwójne. Zawodnicy potwierdzają pokonanie trasy na karcie kontrolnej. Na mapie zaznaczone są takie obiekty jak budynki, drzewa, krzewy i inne rodzaje pokrycia terenu, które mogą stanowić dla zawodnika punkt orientacyjny. Na orientację można chodzić, maszerować z kijkami, truchtać, biegać, jeździć rowerem lub na nartach. Można to robić indywidualnie lub w grupach, za dnia lub w nocy, przy każdej pogodzie. Tempo pokonania trasy jest dowolne." Nauka, zabawa, rozwój - Młodzi Europejczycy"

To kolejny projekt edukacyjny skierowany do dzieci realizowany przez Fundację PROBUS w partnerstwie z Gminą Bogatynia. Założeniem projektu jest wyrównywanie różnic pomiędzy obszarami wiejskimi a obszarami miejskimi pod względem dostępności do różnych form edukacji dla uczniów oraz podniesienie jakości kształcenia. W ramach projektu realizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne i pozaszkolne). Celem zajęć jest wzrost wiedzy i umiejętności uczniów, w szczególności ukierunkowanie na rozwój kluczowych kompetencji. Poprzez uczestnictwo w zajęciach, podczas których wykorzystywane są nowoczesne pomoce dydaktyczne każdy uczeń w równym stopniu ma szanse na wzbogacenie swojej wiedzy, rozwijanie zainteresowania i pasji oraz doskonalenie umiejętności. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) jest realizowany do 31 lipca 2014r."Czym skorupka za młodu nasiąknie..."

W ramach projektu "Czym skorupka za młodu nasiąknie..." Fundacja PROBUS wspólnie z Fundacją Integracji Społecznej "ABRAMIS" utworzyła punkt przedszkolny w Radomierzycach, do którego uczęszczają dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujące tereny wiejskie Gminy Zgorzelec.
W ramach projektu zapewniamy:

 • bezpłatne wyżywienie;
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 • wspaniałą zabawę połączoną z edukacją;
 • zajęcia plastyczne, muzyczno-rytmiczne, sportowe;
 • zajęcia logopedyczne;
 • zajęcia z języka niemieckiego;
 • wycieczki edukacyjne;
Szczegółowe informacje na stronie:
www.chatkapuchatka.org.pl
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).„Centrum Ekonomii Społecznej”

Projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Partnerzy projektu: Starostwo powiatowe w Zgorzelcu, Miasto Zgorzelec, Fundacja Integracji Społecznej „Abramis”, Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS, Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Uczestnicy projektu: podmioty ekonomii społecznej, instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej oraz osoby fizyczne i osoby prawne (art.4 ust.2 pkt.2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych). Uczestnicy muszą zamieszkiwać/ posiadać jednostkę organizacyjna na terenie subregionu jeleniogórskiego. Termin realizacji: 01.08.2011r. - 31.07.2014r.„Aktywna społeczność lokalna”

Projekt współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Uczestnicy projektu: kobiety zamieszkujące tereny wiejskie Gminy Zgorzelec i Bogatynia. Termin realizacji: 01.04.2012r.-31.05.2012r.„Wioska tematyczna sposobem na integrację społeczną”

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Celem projektu jest wzrost aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców wsi poprzez upowszechnienie modelu tworzenia wiosek tematycznych wśród kobiet i mężczyzn zamieszkujących obszary wiejskie Gminy Zgorzelec. Uczestnicy projektu: mieszkańcy terenów wiejskich Gminy Zgorzelec. Termin realizacji: 01 luty 2011r. - 31 marzec 2011r.„Punkt porad dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych dotkniętych powodzią zamieszkujących Powiat Zgorzelecki”

Cel projektu: prowadzenie poradnictwa społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom zamieszkującym Powiat Zgorzelecki dotkniętych powodzią. Uczestnicy projektu: osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny dotknięte powodzią zamieszkujące Powiat Zgorzelecki.„Z językiem niemieckim na co dzień”

Projekt współfinansowany przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywly edukacyjne na obszarach wiejskich. Celem projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych 24 kobiet i mężczyzn zamieszkujących Gminę Zgorzelec poprzez przeprowadzenie kursu języka niemieckiego. Uczestnicy projektu: mieszkańcy terenów wiejskich Gminy Zgorzelec.

Polecamy
Chatka Puchatka
chatka
EKO IZERY
EKO IZERY
Orientering
orientering
Kontakt


fundacjaprobus@wp.pl
Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec