Fundacja Probus
RODO
Klauzula informacyjna

Zarząd Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS informuje, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych/danych dziecka jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS z siedzibą w Radomierzycach 7, 59-900 Zgorzelec, telefon 881 222 266;

2) Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym można kontaktować się listownie lub drogą elektroniczną: fundacjaprobus@wp.pl;

3) Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w przypadku gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i zgodnych w celami statutowymi;

4) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa;

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia;

6) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji umowy, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia;

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia programów operacyjnych oraz od daty zakończenia danej sprawy do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;

8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);

9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Polecamy
Chatka Puchatka
chatka
Model Współpracy
MW
Orientering
orientering
Kontakt


fundacjaprobus@wp.pl
Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec