Fundacja Probus
slide01 slide01 slide01 slide01
Nieodpłatne doradztwo prawne


Od stycznia do grudnia 2016r. mieszkańcy mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. W powiecie zgorzeleckim działają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. w Bogatyni, Sulikowie, Węglińcu oraz w Zgorzelcu.
W Węglińcu i Bogatyni punkty prowadzone są przez Fundację PROBUS. Porady prawne udzielane są przez radców prawnych i adwokatów w następujących godzinach:

1. Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. II Armii Wojska Polskiego 14 (Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych)
tel. 75 772 52 92
Poniedziałek w godz. od 12.00 do 16.00
Wtorek - czwartek w godz. od 10.00 do 14.00
Piątek w godz. od 9.00. do 13.00

2. Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu
ul. Sikorskiego 3, pokój nr 2 (parter)
tel. 75 771 25 56
poniedziałek w godz. od 12.00 do 16.00
wtorek, środa, czwartek w godz. od 11.00 do 15.00
piątek w godz. od 10.00 do 14.00

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia),
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny (konieczność przedłożenia Karty Dużej Rodziny),
3) która uzyskała zaświadczenie kombatanta (konieczność przedłożenia zaświadczenia),
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
5) która nie ukończyła 26 lat (konieczność przedłożenia ważnej legitymacji),
6) która ukończyła 65 lat (okazanie dowodu),
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (podpisanie oświadczenia).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zadanie jest finansowane ze środków powiatu zgorzeleckiego.

Polecamy
Chatka Puchatka
chatka
Model Współpracy
MW
Orientering
orientering
Kontakt


fundacjaprobus@wp.pl
Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec