Fundacja Probus
slide01 slide01 slide01 slide01
EKOLOGICZNE INICJATYWY


Fundacja PROBUS zaprasza do składania inicjatyw obywatelskich
mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej.


W ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska konkursu dotyczącego wzmocnienia działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS zaprasza do zgłaszania ekologicznych inicjatyw obywatelskich.

Za lokalne „ekologiczne inicjatywy obywatelskie” uznaje się inicjatywy mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej.

Inicjatywy mogą być zgłaszane przez osoby indywidualne, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe (formularz stanowi załącznik 1).

Przykładowe obszary wsparcia:
• prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków
• przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających
• ochrona ex situ zagrożonych gatunków
• lokalny monitoring przyrodniczy
• przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych i ras zwierząt gospodarskich
• ochrona środowiska przyrodniczego przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi
• ograniczenia antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej
• odbudowa stanu populacji zagrożonych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych
• zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi- zadrzewień i zakrzewień śródpolnych
• zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych
• rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym
• modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych)
• usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych
• renaturyzacja/rekultywacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka
• ograniczenie antropopresji w budynkach/obiektach użyteczności publicznej- minimalizacja emisji do środowiska
• działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom

Cel programu:
Podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
Okres realizacji:
lipiec 2015r. - sierpień 2016r.
Maksymalny poziom dofinansowania dla przedsięwzięć wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.


Zakłada się że dotacja na pojedynczą inicjatywę nie przekroczy 15 000 zł (w zależności od liczby zakwalifikowanych inicjatyw).

Koszty kwalifikowane
Za koszty kwalifikowane w ramach przedsięwzięcia uznane będą koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta, mające charakter przepływów finansowych, które są racjonalne, niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, w szczególności koszty robót budowlanych oraz zakupu sprzętu, wyposażenia i usług obcych.

Wybór inicjatyw
Spośród zebranych inicjatyw komisja oceniająca wybierze najciekawsze pomysły, które zostaną ujęte we wniosku o dofinansowanie składanego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zgłaszanie inicjatyw
Inicjatywy można zgłaszać w terminie do 19.01.2015r. do godz. 16.00 na formularzu – załącznik nr 1 do niniejszej informacji listownie, osobiście lub elektronicznie. Decyduje data wpływu (nie stempla pocztowego).

Biuro Modelu Współpracy , ul. Mickiewicza 13, 59-900 Zgorzelec
biuro@fundacjaprobus.eu
Formularz wniosku do pobrania na stronie: ---> TUTAJ <---
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 501 234 555 lub 668 822 385


Polecamy
Chatka Puchatka
chatka
Model Współpracy
MW
Orientering
orientering
Kontakt


fundacjaprobus@wp.pl
Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec